اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مهندسی»

گروه ریاضی

طیبه آموزگار

طیبه آموزگار

استادیار

مجتبی بایمانی

مجتبی بایمانی

استادیار

عباس جعفر زاده

عباس جعفر زاده

استادیار

ایوب سلیمی پور

ایوب سلیمی پور

استادیار

داود فربد

داود فربد

استادیار

مهندسی صنایع

حمید سازگاران

حمید سازگاران

استادیار

سروش صفرزاده

سروش صفرزاده

استادیار

آرمان نجاتی

آرمان نجاتی

استادیار

مهندسی عمران

ندا بقیعی

ندا بقیعی

استادیار

محسن بمبائی ­چی

محسن بمبائی ­چی

استادیار

محسن خزائی

محسن خزائی

استادیار

مهرداد شریفیان

مهرداد شریفیان

استادیار

مهرزاد شریفیان

مهرزاد شریفیان

استادیار

علی فرودی

علی فرودی

استادیار

مجید کاظمی

مجید کاظمی

استادیار