اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه ریاضی

طیبه آموزگار

طیبه آموزگار

استادیار

مجتبی بایمانی

مجتبی بایمانی

استادیار

عباس جعفر زاده

عباس جعفر زاده

استادیار

ایوب سلیمی پور

ایوب سلیمی پور

استادیار

داود فربد

داود فربد

استادیار

مهندسی شیمی و انرژی

علی آیتی

علی آیتی

دانشیار

حسین بیکی

حسین بیکی

استادیار

بهاره تنهایی

بهاره تنهایی

استادیار

سارا خادم پیر

سارا خادم پیر

استادیار

مجتبی ساعی مقدم

مجتبی ساعی مقدم

استادیار

زهره شمس

زهره شمس

استادیار

مهندسی عمران

ندا بقیعی

ندا بقیعی

استادیار

محسن بمبائی ­چی

محسن بمبائی ­چی

استادیار

محسن خزائی

محسن خزائی

استادیار

مهرداد شریفیان

مهرداد شریفیان

استادیار

مهرزاد شریفیان

مهرزاد شریفیان

استادیار

علی فرودی

علی فرودی

استادیار

مهندسی مکانیک و صنایع