اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه ریاضی

طیبه آموزگار

طیبه آموزگار

استادیار

مجتبی بایمانی

مجتبی بایمانی

استادیار

عباس جعفر زاده

عباس جعفر زاده

استادیار

ایوب سلیمی پور

ایوب سلیمی پور

استادیار

داود فربد

داود فربد

استادیار

مهندسی شیمی و انرژی

علی فرزانه

علی فرزانه

استادیار

حسن کریمی مله

حسن کریمی مله

استادیار

مجتبی کنویسی

مجتبی کنویسی

استادیار

وحید محمدپور

وحید محمدپور

استادیار

تهمینه محمودی

تهمینه محمودی

هیات علمی وابسته

مجید مهدویان

مجید مهدویان

استادیار

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک و صنایع